ความเคลื่อนไหว
คณะ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 ออกตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ ตำบลละ 5 ล้านบาท ที

คณะ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 ออกตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ ตำบลละ 5 ล้านบาท ที


98044 98047 98048 98049 98050 98051 98052

คณะ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 ออกตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ ตำบลละ 5 ล้านบาท ที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมเน้นขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน
วันนี้(30 พฤษภาคม 2559) ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายมนตรี เจนวิทย์การ ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ( อ.ค.ต.ป. ) กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ “โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5ล้านบาท)” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5ล้านบาท)” ว่า จังหวัดสมุทรปราการ มี 6 อำเภอ 50 ตำบล ตามเป้าหมายจะได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) จำนวน 250 ล้านบาท โดยได้มีการปรับลดงบประมาณลงและขอยกเลิกบางโครงการ ปัจจุบันคงเหลือโครงการที่จะต้องดำเนินการ จำนวน 420 โครงการ งบประมาณ 148,157,279.95 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 90,785,124.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.28 ส่วนที่เหลือได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือการเบิกจ่ายตามสัญญา โดยมีปัญหาอุปสรรคในการหาผู้รับจ้างเนื่องจากเป็นโครงการขนาดเล็ก ปัญหาบุคลากรของรัฐในระดับอำเภอยังไม่มีความชำนาญแต่ได้ขอให้ช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เข้ามาช่วยดูแลแล้ว
จากนั้นนายมนตรี เจนวิทย์การ และคณะได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมอาชีพทำน้ำยาอเนกประสงค์ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ที่วัดบางด้วน หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้รับงบประมาณ 629,650 บาท อบรมทำน้ำยาอเนกประสงค์ แก่ประชาชนในพื้นที่ 500 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมพอใจเพราะสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว โดยน้ำยาดังกล่าวสามารถใช้ล้างจาน ซักผ้า ล้างรถและล้างห้องน้ำได้เป็นอย่างดี และมีเพียงพอที่จะจำหน่ายในชุมชนอื่น ๆ โดยจำหน่ายขวดขนาด 1.5 ลิตร ราคา 40 บาท ซึ่งประธานอนุกรรมการ ฯ ได้ขอให้ต่อยอดโครงการดังกล่าว นำไปขยายผลเพื่อให้ชุมชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้นคณะได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนคลองพระยานาคราช หมู่ที่ 6 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ ซึ่งรั้วมีความสูง 2 เมตร ยาว 316 เมตร วงเงิน 1,294,400 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 60 และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน นี้

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

15 + = 21