ความเคลื่อนไหว
คัดกรองยืนยัน มะเร็ง  หาทางแก้ไขก่อนที่จะสายเกินเยี่ยวยา

คัดกรองยืนยัน มะเร็ง หาทางแก้ไขก่อนที่จะสายเกินเยี่ยวยา


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมุทรปราการนายแพทย์ธีรภัทร์ พุ่มพวง นายแพทย์ชำนาญการด้านศัลยกรรม เป็นประธานและบรรยาย ให้ให้กับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่ม อสม.ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องวิธีการคัดกรอง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มีผู้เข้าประชุมมจาก อสม. เจ้าหน้าที่ ของ รพ.สต.ตลอดผู้เกี่ยวข้องทางการแพทย์

นายแพทย์ธีรภัทร์ พุ่มพวง นายแพทย์ชำนาญการด้านศัลยกรรม เปิดเผยถึงกรณี ที่ประชาชนได้ป่วยเป็นมะเร็งกันเพิ่มมากขึ้น โดยบอกว่า โรคมะเร็งเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในคนไทย
และอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
โดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง สำหรับกลุ่มเสี่ยง
ตามแนวทางเวชปฏิบัติทำให้ตรวจพบความผิดปกติและรักษาได้ตั้งแต่ในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็ง

โดยระยะเริ่มแรก ซึ่งพบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้อนุมัติงบค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ต่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ในกลุ่มประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานร่วมกับ service plan สาขามะเร็งของเขตสุขภาพ ทั้งในด้านการจัดสรรเป้าหมายการดำเนินการในระดับจังหวัด การกำกับด้านคุณภาพบริการ การส่งต่อและการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ ทั้งกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (คณะทำงาน 5×5) และคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต
(อปสข.)

นพ.ธีรภัทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์โรคมะเร็งของจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งที่พบมาก ๕ อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งหลอดลมและปอด มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งสถานการณ์ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งในปี 2560 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560) มีผู้ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งจำนวน 1,422 ราย จำแนกป่วยตายด้วยโรคมะเร็ง 5 อันดับ จำนวน 767 ราย ได้ดังนี้ อันดับ1 มะเร็งหลอดลม/ปอด จำนวน 247 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 19.20 ต่อประชากรแสนคน อันดับ ๒. มะเร็งตับ จำนวน 229 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 17.80 ต่อประชากรแสนคน อันดับ ๓. มะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงจำนวน 112 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 8.70 ต่อประชากรแสนคน อันดับ๔. มะเร็งเต้านม จำนวน 100 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 7.77 ต่อประชากรแสนคน
ลำดับที่๕. มะเร็งกระเพาะอาหาร จำนวน 79 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 6.14 ต่อประชากรแสนคน

คุณหมอ บอกต่อว่า จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นปัญหาโรคมะเร็งที่สำคัญของคนจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลสมุทรปราการ จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงในกลุ่มประชากร ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปี
ทั้งนี้เพื่อให้ อสม.เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้อง ได้ทำการคัดกรองประชาชน กลุ่มเสี่ยง เพื่อจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีผลการคัดกรองผิดปกติให้ได้รับการตรวจยืนยันผลและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นนั้นเอง.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

26 − 21 =