ความเคลื่อนไหว
จังหวัดสมุทรปราการร่วมต่อต้านทุจริต

จังหวัดสมุทรปราการร่วมต่อต้านทุจริต

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จ.สป. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ประจำปี 2560
เวลา 09.00 น.วันที่ 9 ธ.ค.60 ที่ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดสมุทรปราการ) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ รำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกมล เชียงวงค์ ,นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ เข้ากิจกรรม
สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ประจำปี 2560 ครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบการทุจริตคอร์รัปชันของทุกภาคส่วน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย มีรูปแบบหลากหลาย และทวีความรุนแรงมากขึ้นในแต่ละยุคสมัย ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศ การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สามารถกระทำได้โดยการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและให้ทุกภาคส่วนรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป ตลอดจนให้ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความมีจิตอาสามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

43 − 38 =