ความเคลื่อนไหว
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน


เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.61 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 โดยนายกมล เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ตัวแทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ, หัวหน้าส่วนราชการ, ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงาน
สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พระสงฆ์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวมจำนวน 3 ทุนการศึกษา นอกจากนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวให้กำลังใจและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ว่า ขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตั้งใจประกอบคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติและส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในศีลธรรม ระเบียบวินัย ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อที่จะได้เป็นพลังในการพัฒนาและป้องกันประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ต่อไป
ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 หรือเมื่อ 64 ปีมาแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติภารกิจทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคม การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งทั้งสนองตอบต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยและของรัฐบาล

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 29 = 35