ความเคลื่อนไหว
จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2559

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2559


309347 309348 309349 309351 309352 309353 309354

ปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.59 ที่ห้องประชุมยุวรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับวาระการประชุมประกอบด้วยการแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงเรื่องการขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) ฉบับเพิ่มเติม จึงแจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้นำเสนอเพื่อเสนอเข้าแผนพัฒนาสามปีฯ ต่อไป นอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้มีการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โดยในส่วนของสำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ยื่นเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ จำนวน 23 ราย, สำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ยื่นเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ จำนวน 7 ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ยื่นเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ จำนวน 9 ราย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 4