ความเคลื่อนไหว
จังหวัดสมุทรปราการ ระดมความคิดจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรปราการ จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ ระดมความคิดจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรปราการ จำกัด


313215 313216 313231 313232 313233 927495 927497 927499

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.59 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ นายบุญรัตน์ บุ้นมัจฉา พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี สมุทรปราการ จำกัด (SOCIAL ENTERPRISE)โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ระดมความคิด หาจุดแข็งจุดอ่อน เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพสังคมของจังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด(SOCIAL ENTERPRISE) เป็นการระดมผู้ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนจากภาคธุรกิจเอกชนในระดับชาติ หรือในระดับพื้นที่ร่วมกับภาครัฐและประชาชนหรือกลุ่มประชาสังคมตามสภาพปัญหาของพื้นที่ โดยมีหลักการประกอบด้วย มีเป้าหมายหลัก เพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุด ,เป็นรูปแบบธุรกิจที่รายได้หลักมาจากการขายสินค้า และบริการ ไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค ,กำไรต้องนำไปใช้ขยายผล ไม่ใช่ปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ,บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จครบทั้ง 76 จังหวัด ภายในเดือน ธันวาคม 2559 /

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

29 − 24 =