ความเคลื่อนไหว
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด


00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด และมอบใบประกาศเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐานดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐานดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส่งเสริมสนับสนุน และใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ดีเด่น ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตลอดจนนักวิชาการพัฒนาชุมชน และกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้ารวมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง
โดยก่อนเข้าสู่ระเบียนวาระในการประชุม นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐานดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐานดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส่งเสริมสนับสนุน และใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2559 ว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐานให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจให้แก่ผู้จัดเก็บละผู้บันทึกข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
จังหวัดสมุทรปราการจึงกำหนดให้มีการคัดเลือกผู้จัดเก็บผู้บันทึกข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐานดีเด่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริมสนับสนุนและใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559 โดยมอบหมายให้ทุกอำเภอดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการ และได้ดำเนินการคัดเลือกผู้จัดเก็บ ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐานดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมสนับสนุนและใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐานดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2559 ที่เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตรและโล่รางวัลในครั้งนี้ จำนวน 19 ราย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

79 − = 70