ความเคลื่อนไหว
จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง


“ ตัวโน๊ตส่งเสริมคนดี To Be Number One” ตามโครงการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.61 ที่ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง “ ตัวโน๊ตส่งเสริมคนดี To Be Number One” ตามโครงการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรม To Be Number One ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561 โดยมีนางละออ ประเทืองจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE กล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้มีความรู้ ความเชียวชาญ ในด้านดนตรี ตลอดจนคณะผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสัน สมุทรปราการ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทั่วไป และกลุ่มวงดนตรี วึ่งเป็นเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 23 วง
สำหรับการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มีวัยรุ่นและเยาวชน เป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาความต้องการ ความสนใจ และพฤตอกรรมเฉพาะของวัยรุ่น โดยมีหลักดำเนินการ คือส่งเสริมการแสดง ความสามารถกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก และช่วยส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจโดยการใช้สื่อดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งการประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง “ ตัวโน๊ตส่งเสริมคนดี To Be Number One” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่น เยาวชน สามารถสร้างกระแสนิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ตลอดจนเพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้รับภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด และเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยใช้ความสามารถด้านดนตรีในสื่อกลาง ในการเข้าถึงวัยรุ่นและเยาวชนให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด
โดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด และมอบโล่การประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง “ ตัวโน๊ตส่งเสริมคนดี To Be Number One” ตามโครงการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมี นายอนันต์ พันธ์งอก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ถึงหลักเกณฑ์การให้คะแนน และประกาศผลการตัดสิน โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ,ในส่วนของรางวัลชมเชย จะมีจำนวน 2 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลขวัญใจมหาชน มีจำนวน 1 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ซึ่งผลการประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง “ ตัวโน๊ตส่งเสริมคนดี To Be Number One” วงที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ วง Nova Emperer รร.วัดแหลมฟ้าผ่า และ วง Frolic รร.บางบ่อวิทยาคม ///ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วง Mystery (มิสตี้) รร.สมุทรปราการ ///รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วง S.T. Band รร.วัดทรงธรรม /// สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ วง Frank in the bill รร.วิสุทธิกษัตรี และรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันวงดนตรีสตริง “ ตัวโน๊ตส่งเสริมคนดี To Be Number One” ตามโครงการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ วง Platoo (ปลาทู) รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 87 = 90