ความเคลื่อนไหว

จ.สมุทรปราการขอแจ้งรายชื่อทีมจัดเก็บข้อมูลประจำจังหวัด

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลว่า ได้ดำเนินการคัดเลือกและอบรมสร้างความเข้าใจให้ผู้แทนปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสานสนเทศของประเทศไทย (Media and information Literacy Survey) โดยขอให้หน่วยงานผู้รับการสำรวจ อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายธานี สงวนดี สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ
2. นายอัครเดช อย่าเสียสัตย์ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ
3. นายนัฐดนัย รัตนดอน สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในฐานะผู้รับการสำรวจสถานที่ และองค์ประกอบอื่นๆในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการวิเคราะห์สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี 2561 สำหรับให้ส่วนราชการ และท้องถิ่นนำแผนการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศพัฒนาคนในท้องถิ่นเพื่อให้ก้าวสู่พลเมืองดิจิทัลต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 2 = 2