ความเคลื่อนไหว
จ.สมุทรปราการออกตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในเรือประมง

จ.สมุทรปราการออกตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในเรือประมง

แก้ปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการบูรณาการความร่วมมือ ออกตรวจตรวจสภาพการจ้างและการทำงานในเรือประมงทะเลกวดขัน การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
คณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องลงเรือของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือปฏิบัติงานออกตรวจสภาพการจ้างและการทำงานในเรือประมงทะเล กวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
จากการออกตรวจเรือประมงที่ทำการประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 ลำ ลูกเรือชาวไทย 17 คน ชาวเมียนมาร์ 8 คน ชาวกัมพูชา 38 คน และชาวลาว 14 คน ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การออกตรวจสอบเรือประมงในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ลดลง เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการจัดลำดับเป็น Tier 2 Watch List ใน TIP Report ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการจัดระบบแรงงาน และแก้ปัญหาสหภาพยุโรป (EU)ให้ใบเหลืองสินค้าประมงของประเทศไทย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 57 = 60