ความเคลื่อนไหว
จ.สมุทรปราการ ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

จ.สมุทรปราการ ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 แก่วัดด่านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อุโบสถวัดด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้แทนพระองค์ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาแด่วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศรวม 77 จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + 4 =