ความเคลื่อนไหว
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ, คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับเขต

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ, คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับเขต


0 1 2 3 4 5 6 7 8

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ, คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับเขต ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.59 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายบุญชอบ สะสมทรัพย์ ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับเขต ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยในการตรวจประเมินในครั้งนี้มี พระครูสุธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดตำหรุ, นายสวัสดิ์ อภิวัจนียวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, นายวิบูลย์ ปั้นศิริ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ, นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลบางปูใหม่ เข้าร่วมงาน โดยมีนายเสน่ห์ จันทร์เงิน สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ, นายเสงี่ยม นาคเกษม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ ปัจจุบันมีนายเสงี่ยม นาคเกษม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ โดยในปีงบประมาณ 2559 นี้ ได้เข้าร่วมการประกวดและประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับเขต ภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน ให้เกิดความสวยงามและทันสมัย รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการบริการประชาชน พร้อมไปกับการเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ การประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับเขต เป็นสิ่งที่ดีต่อการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการร่วมกัน นอกจากนั้นในการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับเขตในครั้งนี้ ได้จัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ จำนวน 17 เรื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการดูแลรักษาสุขภาพอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

83 − = 82