ความเคลื่อนไหว
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2560
ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายณฐกร แก้วดี ประธานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก เลขานุการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์, นายจำรัสพงศ์ สุภาเส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้ง คณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออก เข้าร่วมการจัดกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมในการจัดงานวันออมทรัพย์แห่งชาติ ประจำปี 2560 นี้ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร, การแสดงหุ่นคน จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำหรับ วันออมแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมี จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและเยาวชนไทย มีนิสัยรักการออม รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

15 − 9 =