ความเคลื่อนไหว

ทอท.รับมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ 6 แห่งของ ทอท.

ทอท.รับมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ 6 แห่งของ ทอท.

(14 มกราคม 2558) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) รับมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะโดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมการบินพลเรือน
นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน กรรมการ ทอท.รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า ในวันนี้ กรมการบินพลเรือนได้จัดพิธีมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้แก่ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. โดยมี
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายสมชาย
พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือนรายงานถึงความเป็นมาของการมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ สำหรับใบรับรองดังกล่าวเป็นหนังสือสำคัญที่ออกให้สำหรับเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินที่ได้รับอนุญาตในการเปิดให้บริการแก่สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่ออกมาตรฐานให้ประเทศสมาชิกดำเนินการ ทั้งนี้ กรมการบินพลเรือนพิจารณาเห็นว่า ทอท.ได้มีการพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ มีมาตรฐานและขีดความสามารถที่ทัดเทียมในระดับสากล จึงได้จัดพิธีมอบใบรับรองการดำเนินงานของสนามบินสาธารณะให้แก่ท่าอากาศยานภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่
นายนิรันดร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะที่ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้รับ นั้น มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับที่ 11) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551
โดยมีเกณฑ์ดังนี้ คือ (1) มาตรฐานของลักษณะทางกายภาพและเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศของสนามบินถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด สามารถรองรับการปฏิบัติการบินของอากาศยานได้อย่างปลอดภัย (2) มีคู่มือการดำเนินงานสนามบิน (Aerodrome Manual) เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากกรมการบินพลเรือน (บพ.) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานสนามบินให้มีความปลอดภัยและเป็นแนวทางเดียวกัน
(3) มีระบบและคู่มือการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (Safety Management System : SMS) เป็นไปตามข้อกำหนดและได้รับความเห็นชอบจาก บพ. เพื่อให้สนามบินมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (4) มีระบบ มาตรฐานและแผนการรักษาความปลอดภัยของสนามบินเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และมีความสอดคล้องกับแผนการรักษาความปลอดภัยของ บพ. เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจมีผลต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของสนามบินรวมทั้งการปฏิบัติการบินของอากาศยาน และ (5) มีผู้จัดการสนามบินสาธารณะที่มีความรู้ …

ความรู้ความสามารถที่ครอบคลุมทางด้านมาตรฐานการดำเนินงานสนามบิน รวมถึงด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
การบิน และต้องได้รับใบรับรองจาก บพ. เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานสนามบินของแต่ละสนามบินให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการแก่อากาศยานและผู้โดยสาร ทั้งนี้ ปัจจุบัน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่ นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นาวาอากาศโท ทรงศักดิ์
ทองแท่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
นายอิทธิพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 รักษาการ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และนายเจษฎา เพ็ชรเม็ดใหญ่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะเรียบร้อยแล้ว
นายนิรันดร์ กล่าวปิดท้ายว่า การดำเนินงานของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ มีมาตรฐาน และมีขีดความสามารถที่ทัดเทียมในระดับสากล ทั้งทางด้านกายภาพของท่าอากาศยาน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจะสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้ง การได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวของการเดินทางทางอากาศของประเทศไทยทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอีกด้วย

————————————————————

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 1