ความเคลื่อนไหว
ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี

ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี

ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพและเส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่”ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมี อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณจตุพล ชมพูนิช ยอดนักพูดชื่อดังระดับประเทศ ประธานกรรมการบริษัท เทรนด์แอนด์ทอล์ค จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อได้พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมทั้งกายและจิตใจในการก้าวสู่สังคมการทำงาน มีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้มีโอกาสเรียนรู้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม พร้อมที่จะก้าวออกไปประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่ได้เรียนมาได้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + 1 =