ความเคลื่อนไหว
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมให้บริการผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมให้บริการผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดพิธีเปิดการเตรียมความพร้อมให้บริการผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการสูงกว่าวันละประมาณ 193,000 คน โดยในพิธีเปิดครั้งนี้มีกำลังเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) กว่า 100 คน เข้าร่วมพิธี
วันนี้ (9 เมษายน 2561) เวลา 15.00 น. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีเปิดการเตรียมความพร้อมให้บริการผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ บริเวณ
ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก ทสภ., กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (บก.ตม.2), สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร (ศก.) , สถานีตำรวจภูธร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สภ.ทสภ.), กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 (กก.3 บก.ทท.1), คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (AOC) และสายการบิน ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกำลังพลประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทสภ., บก.ตม.2, ศก., สภ.ทสภ., กก.3 บก.ทท.1 และ พนักงานบริษัทจัดจ้างแรงงานภายนอกที่ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร อาทิ พนักงานทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รถเข็นกระเป๋า เจ้าหน้าที่ Airport Ambassador ฯลฯ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมในพิธีฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทสภ. เกิดความเชื่อมั่นว่า ทสภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ นายศิโรตม์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 (รวม 7 วัน) คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประมาณ 1.35 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 193,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีเที่ยวบินประมาณ 7,310 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,040 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 ดังนั้น เพื่อให้การบริการผู้โดยสารในด้านต่าง ๆ ของ ทสภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การประสานความร่วมมือ บก.ตม.2 ให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองให้เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา พร้อมจัดให้มีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกและตรวจเอกสารก่อนเข้าจุดตรวจหนังสือเดินทาง รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารสัญชาติไทยและสิงคโปร์ในการใช้เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้านการบริหารจัดการระบบจัดคิวรถแท็กซี่ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยได้มีการรับสมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่เพิ่มจำนวน 500 คัน เพื่อให้มีรถแท็กซี่บริการอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ทสภ. ได้ร่วมมือกับสำนักงานขนส่ง จังหวัดสมุทรปราการ กรมการขนส่งทางบก ในการจัดให้มีการตรวจสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ โดยการตั้งจุดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ และตรวจสอบหาสารเสพติด รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมอื่นๆ อาทิ การให้บริการรถเช่าแบบขับเอง, การให้บริการรถ Limousine, การให้บริการรถตู้สาธารณะ และการให้บริการรถไฟฟ้า Airport Link นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จอดรถรองรับการให้บริการกว่า 7,897 คัน รวมถึง ทสภ. ได้จัดที่จอดรถฟรีบริเวณพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทสภ. โดยจะเริ่มยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2561 ไปจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2561 ซึ่งพื้นที่จอดรถดังกล่าวสามารถรองรับรถยนต์ได้ 700 คัน โดย ทสภ. ได้จัดเตรียม Shuttle Bus สำหรับวิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C กับอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที โดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด
ด้านการเตรียมความพร้อมของระบบและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ระบบไฟฟ้า ลิฟต์ บันไดเลื่อน ฯลฯ ทสภ. ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลระบบการทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง การให้บริการรถเข็นกระเป๋า ซึ่งได้เตรียมไว้อย่างพอเพียงกว่า 10,817 คัน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละจุด รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลที่บริเวณหัว – ท้ายทางเลื่อนเพื่อคอยช่วยเหลือผู้โดยสารด้วย การให้บริการด้านห้องน้ำ ได้กำชับให้พนักงานทำความสะอาดหมั่นดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ และอุปกรณ์ห้องน้ำให้สะอาดพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ทสภ. ยังมีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการผู้โดยสาร ทสภ.
(Airport Operation Center : AOPC) เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก่ผู้โดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการ โดยศูนย์ฯ นี้ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 – 20 เมษายน 2561 ณ ห้อง CIP 5 บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ตลอด
24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9950
นายศิโรตม์ กล่าวในตอนท้ายว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าวจะมีผู้โดยสารใช้บริการที่ ทสภ.
เป็นจำนวนมาก ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทาง มาถึง ทสภ. ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน โดยสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศ
ควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมง และเพื่อความสะดวกในการผ่านจุดตรวจค้น ทสภ. จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารในการปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นเครื่องบินอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

42 − = 32