ความเคลื่อนไหว
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมพลังปลูกป่าคืนธรรมชาติให้ชุมชน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมพลังปลูกป่าคืนธรรมชาติให้ชุมชน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นำทีมพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำกิจกรรมปลูกป่ากับชาวชุมชนอำเภอบางพลี ในโครงการ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมพลังปลูกป่า รักษาผืนดิน” ประจำปี 2561
วันนี้ (12 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมพลังปลูกป่ารักษาผืนดิน” ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ทสภ. ผู้แทนจากส่วนงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ประกอบด้วย ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้แทนกองกำกับการ 3 กองบังคับ
การตำรวจท่องเที่ยว 1 ผู้แทนสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้แทนบริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ และในปีนี้ ทสภ. ได้เชิญผู้มีจิตอาสาชาวอำเภอบางพลี เข้าร่วมโครงการปลูกป่าด้วย
รวมทั้งสิ้นประมาณ 250 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้น้ำกร่อย อาทิ ต้นโพธิ์ทะเล ต้นลำพู และต้นปอทะเล เป็นต้น จำนวน
1,000 ต้น ในพื้นที่ 1 ไร่ ณ โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเบญจพรรณ จำนวน 15,000 ตัว อาทิ ปลานิล ปลาตะเพียน เป็นต้น เพื่อให้โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่สมบูรณ์ รวมทั้งยังเป็น
การสนับสนุนให้โครงการฯ มีรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
นายศิโรตม์ เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของ ทสภ. โดยการปลูกป่าชายเลนจะช่วยในการรักษาผืนดินและสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังเป็น
การส่งเสริมการทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สอดคล้องกับ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้านสิ่งแวดล้อม โดย ทสภ. ได้มีการ
จัดโครงการดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ปี 2558 – 2559 โดยมีการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 2,000 ต้น ในพื้นที่ 2 ไร่ ตามโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ทสภ.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + 2 =