ความเคลื่อนไหว
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รณรงค์ขอความร่วมมือ งดปล่อยโคมลอย อาจส่งผลกระทบกับอากาศยาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รณรงค์ขอความร่วมมือ งดปล่อยโคมลอย อาจส่งผลกระทบกับอากาศยาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) สมุทรปราการ พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ พล.ต.ต. ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมเป็นประธานประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับอากาศยานในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2560 ร่วมประชุมหารือกับร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมวางมาตรการป้องกันอันตรายและ อุบัติเหตุ และรณรงค์การงดปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง พลุไฟ และการยิงลำแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงเทศกาลลอยกระทงในเขตพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ความปลอดภัยในการเดินอากาศ
เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายกับอากาศยาน ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ทำให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 229 และ 232 จึงมีความจำเป็นต้องทำการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เกี่ยวกับอันตรายของการปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง พลุไฟ และยิงลำแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบิน พร้อมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเครื่องบินประสบอุบัติเหตุจากการกระทำดังกล่าว กอปรกับมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ โคมลอย โคมควัน และวัตถุอื่น ๆ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดหรือปล่อยบั้งไฟ โคมลอย โคมควัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตสำหรับกรุงเทพมหานครและนายอำเภอของท้องที่นั้น ๆ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2560
นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) กล่าวว่า ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์นำไปแจกจ่ายและเผยแพร่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. เพื่อรณรงค์และขอความร่วมมือให้ประชาชนงดปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง จุดพลุไฟ หรือการยิงลำแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงเทศกาลลอยกระทงในเขตพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ . นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังตรวจสอบการปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเฉพาะ หากพบซากโคมลอยหรือลูกโป่งลอยตกเข้ามาในเขตพื้นที่การบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ . จะดำเนินการเร่งเก็บกู้ซากดังกล่าวโดยทันที เพื่อไม่ให้กลายเป็นวัตถุแปลกปลอมในเขตการบิน และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่ออากาศยาน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงลอยกระทง ปี 2559 ที่ผ่านมาไม่พบซากโคมลอยเข้ามาตกในพื้นที่เขตการบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่อย่างใด หากประชาชน ชุมชน หรือหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะทำการปล่อยโคมลอย จุดพลุ ดอกไม้ไฟ บั้งไฟ หรือการกระทำอื่น ๆ ในลักษณะใกล้เคียงกันให้ดำเนินการขออนุญาตล่วงหน้าก่อนดำเนินการอย่างน้อย 15 วันทำการต่อผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอท้องที่นั้น ๆ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งข่าวความปลอดภัยในการเดินอากาศที่ระบุรายละเอียดของการดำเนินการดังกล่าวแจ้งต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหอบังคับการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ล่วงหน้าก่อน 7 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.caat.or.th สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2568 8831 หมายเลขโทรศัพท์ หอบังคับการบิน ทสภ. 0 2131 3612 ด้าน พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ในพื้นที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การปล่อย โคมลอย จุดพลุไฟ หรือ ฉายลำแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงเทศกาลลอยกระทง อาจเกิดอันตราย ต่อ บ้านเรือน ชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะ อากาศยาน จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่กวดขัน จับกุมทั้งผู้ค้าและผู้เล่น หากพบการกระทำผิด ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 1 =