ความเคลื่อนไหว
นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ นักศึกษาวิชาทหาร อาสา ปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2557

นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ นักศึกษาวิชาทหาร อาสา ปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2557

46626 46627 46628 46629 46630 46631 46632 46633 46634 46635

เมื่อเวลา 11.30 น. ศูนย์การกำลังสำรอง โดยศูนย์ฝึกย่อย นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ นักศึกษาวิชาทหาร อาสา ปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2557 โดย พลตรีวิโรจน์ วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง  เป็นประธานในการเปิดโครงการ มี น้องๆ นักศึกษาวิชาทหาร จาก ศูนย์ฝึกย่อย นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสมุทรปราการ  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จำนวนกว่า 300 นาย เข้าร่วม ทำกิจกรรม ปลูกพันธ์กล้าแสมขาวจำนวน 300 ต้น ลดโลกร้อน ที่ สถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำกิจกรรมรณรงค์และแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ในการพิทักษ์รักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร  นอกจากนี้การทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในความเป็นชนชาติไทย เป็นศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นักศึกษาวิชาทหาร รวมไปถึงเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความหวงแหน และมีความเข้าใจในการดูแลรักษา และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

58 − 53 =