ความเคลื่อนไหว
นายชลิต  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

1 2 3 4 5 6 7 8

นายชลิต  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและบรรยายพิเศษให้ความรู้ มาตรา 85,มาตรา 87  มาตรา 90 พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านงานวินัยแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โดยมีนายเทิดศักดิ์ ฤทธิโชติ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นายธีรศักดิ์ อุบลรัตน์ นิติกร จากสำนักงาน ก.ค.ศ. และนายอุดม อินทรเวศน์วิไล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  สำหรับผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูผู้สอนและครูผู้ช่วย จำนวนทั้งสิ้น 72 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยแก่ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และเพื่อเป็นการลดจำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติราชการลงอีกทางหนึ่ง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

26 − 16 =