ความเคลื่อนไหว
นายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

นายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง


296181 296183

นายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)จัดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก “วัยใสใส่ใจทำดี Teen To Be Good” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นมาตั้งแต่เดือน ม.ค.58 และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวความคิด พัฒนาเด็กรอบด้าน 6 มิติ โดยได้รับความร่วมมือ จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเด็ก ตลอดจนตัวแทน ครอบครัว คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ จนปิดโครงการด้วยดีมาตลอด
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก อายุระหว่าง 9-12 ปี ที่มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาคุณภาพของชีวิต เช่น การติดเกม ติดการพนัน ติดสารเสพติด ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง สภาวะดังกล่าวบ่งชี้ถึงการขาดภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต สาเหตุสำคัญมาจากครอบครัวไม่สามารถบริหารจัดการเลี้ยงดู เอาใจใส่ มุ่งในเรื่องของการประกอบอาชีพ อีกทั้งสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นที่มีบทบาทนำ หรือมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ในการพัฒนาเด็ก ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ คุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างมีทิศทางและยั่งยืนต่อไป ณ.ห้องโถงโรงไฟฟ้าพระนครใต้ อำเภอพระประแดงสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 46 = 48