ความเคลื่อนไหว
นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

88888888888888888888888888888888888888888888 009 88888888888888888888888888888888888888888888 012 88888888888888888888888888888888888888888888 015(4) 88888888888888888888888888888888888888888888 016 88888888888888888888888888888888888888888888 018 88888888888888888888888888888888888888888888 020 88888888888888888888888888888888888888888888 027 88888888888888888888888888888888888888888888 029(1)

นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ หน่วยงานและบุคคลสนับสนุน บุคลากรดีเด่นและกลุ่มอาชีพ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558
ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานการจัดงาน สำหรับการจัดงานในช่วงเย็นเป็นการร่วมพบปะสังสรรค์ของชาวสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ต่างๆที่ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ โดยในปีนี้ได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ หน่วยงานและบุคคลสนับสนุน บุคลากรดีเด่นและกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด และสหกรณ์เคหะสถานชุมชนสร้างตนเอง จำกัด // หน่วยงานหรือบุคคลสนับสนุนดีเด่น 4 รางวัล คือ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ, นายชนะ หงวนงามศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, บริษัท เอส เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, และบริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด // บุคลากรดีเด่นในขบวนการสหกรณ์ 3 รางวัล คือ นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร, นายทองใบ ทรัพย์สิน ประธานกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดสมุทรปราการ, และนางมะลิ เกิดแสง ประธานกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ // กลุ่มอาชีพที่มีผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ 5 รางวัล คือ กลุ่มสตรีสหกรณ์บางปูใหม่, กลุ่มเป่าแก้วบางพลี, กลุ่มธำรงรักษ์สำโรงเหนือ, กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบางปู สมุทรปราการ, และกลุ่มน้ำปลาหวาน ต้นหอม // รวมทั้งการมอบประเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีผลการประเมินธรรมาภิบาลในระดับดีมากอีกจำนวน 34 สหกรณ์ สำหรับข้อมูลด้านการสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันมีสหกรณ์รวม 7 ประเภท 182 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม และกลุ่มอาชีพ 91 กลุ่ม ซึ่งกระจายอยู่ในทุกอำเภอ มีสมาชิกมากกว่า 89,000 คน มีทุนเรือนหุ้นรวมกันประมาณ 8,343 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจ 6,485 ล้านบาท โดยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ทำให้มวลสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสอดคล้องับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 5 = 3