ความเคลื่อนไหว
ประชุมหามาตรการช่วยนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมหามาตรการช่วยนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบ สังกัดสพฐ. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทน โรงเรียนละ 1 คน รวม 72 โรง ในการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.สพฐ.) เพื่อทำความเข้าใจ พิทักษ์ ป้องกันบรรเทา ช่วยเหลือและเยียวยาแก่ข้าราชการครูในสังกัด ให้มีขวัญและกำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สำหรับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนในสังกัด ที่ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงในโรงเรียน การละเมิดทางเพศ มีระบบช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้ทันท่วงที มีระบบสารสนเทศให้สืบค้นข้อมูล อีกทั้งเป็นศูนย์เคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงข้อมูลเมื่อมีกรณีเกี่ยวกับนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นักเรียนถูกล่วงละเมิดทางร่างกายหรือจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเว็บไซต์ของ ฉก.ชน.ที่ http://www.spcweb.obec.go.th/ ที่อยู่สำหรับติดต่อ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 02-288-5599,02-288-5751-52 โทรสาร 02-282-6658,02-280-0837 E-mail spcc.2560@gmail.com

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + 3 =