ความเคลื่อนไหว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

156342 156343 156344 156345 156346 156347

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการปลอดโรคและการประชุมโครงการสถานประกอบการปลอดภัย กายใจเป็นสุข ที่ได้จัดขึ้นที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ
ที่ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการปลอดโรค และการประชุมโครงการสถานประกอบการปลอดภัย กายใจเป็นสุข โดยมีนายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, นางวรรณี ศรีอุทัย แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ, นายปราโมทย์ ประสิทธิ์พรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ, นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมบางปู และนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการเอาชนะปัญหายาเสพติด ที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว
จังหวัดสมุทรปราการได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ขึ้น และเพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการในฐานะเลขานุการโครงการเพื่อเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE) จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการจำนวน 250 แห่ง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

85 + = 87