ความเคลื่อนไหว
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 18 ชั่วโมง หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 จำนวน 18 คน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผลและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ประสานและดำเนินการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 + 4 =