ความเคลื่อนไหว
พิธีปิดค่ายโครงการบำบัดรักษาผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด

พิธีปิดค่ายโครงการบำบัดรักษาผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด

ในระบบสมัครใจ จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีปิดค่ายโครงการบำบัดรักษาผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ธันวาคม 2560 โดยมีนายฐากูร ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการฯ และมีนายเลิศศักดิ์ เนียมรักษา ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าฝ่ายป้องกันอำเภอเมืองฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ พร้อมด้วยนายทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการ ,นายเสน่ห์ จันทร์เงิน สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ, ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ,เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมดำเนินโครงการตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟู แก่ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สำหรับการจัดค่าย ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามโครงการของศูนย์ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจุดมุ่งหมายผู้เข้าค่ายฯ ซึ่งเป็นผู้เสพได้รับการบำบัดดูแลรักษาและฟื้นฟูตามขบวนการอย่างถูกต้องทั้งด้าน กาย จิต และสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกมองเห็นความมีคุณค่าในตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตโดยไม่พึ่งยาเสพติดต่อไป และเมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้วสามารถออกไปสู่สังคมและใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โดยตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายฯ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความอดทนมีความตั้งใจและมีระเบียบวินัยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในค่ายฯ เป็นที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมและวิทยากร จากการประเมินพบว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึ่งประสงค์มากยิ่งขึ้น อันจะนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + 3 =