ความเคลื่อนไหว
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


เมื่อวันที่ 17 ส.ค.60 ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดพิชัยสงคราม อำเภอเมืองสมุทรปราการ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีนายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี วัสพล จัยสิน เลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ, คณะกรรมการและที่ปรึกษาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกรรมการและที่ปรึกษาพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งคณะครู นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดอบรมนักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ คือเพื่อให้เยาวชนของชาติและพุทธศาสนิกชนได้เกิดจิตสำนึก และหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่สถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แต่ประเทศชาติ ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

70 + = 76