ความเคลื่อนไหว
มอบวุฒิบัตร ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ

มอบวุฒิบัตร ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 31 พ.ค.60 ที่ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ยุวกาชาด “ กฐิน กุยยกานนท์ ” ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายฐากูร ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาท แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจรเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ (รุ่นที่ 1) และมี นายทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการ ในฐานะคณะจัดการฝึกอบรมฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยกำนันณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการ และผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 1 ของอำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้ารับมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้ จำนวน 100 คน
นายทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการ ในฐานะคณะจัดการฝึกอบรมฯ ได้กล่าวอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการักษาความสงบเรียบร้อยและจราจรเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม2560 มีระยะเวลาการฝึกอบรม ทั้งหมด 3 วัน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งชาย และหญิง รวมจำนวน 100 คน โดยได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้ใช้ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ยุวกาชาด “ กฐิน กุยยกานนท์ ”เป็นสถานที่ฝึกอบรม
สำหรับการจัดฝึกอบรมได้แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ส่วน คือการอบรมภาคทฤษฎี ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากที่ทำการปกครองจังหวัดฯ และ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ โดยการอบรมภาคสนามในการจัดระเบียบแถว และการใช้อาวุธปืน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรภาคสนามจากกองกำลัง ร้อย รส.อ.เมืองสมุทรปราการ ผลการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร ทั้งหมดจำนวน 100 คน และมีผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะทำหน้าที่เป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)โดยทำงานร่วมกับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองฯ ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + 1 =