ความเคลื่อนไหว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยีกำจัดขยะของบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการขยะปลายทางที่บ่อขยะแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมโอกาสนี้ นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารจัดการขยะมูลฝอย หรือโครงการจังหวัดสะอาด
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่ 320 ไร่ ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวบริหารจัดการโดยภาคเอกชน ดำเนินการบริหารจัดการขยะ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากปัญหาขยะล้นเมือง ณ บริเวณ บ่อขยะแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการมีขยะจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 มีจำนวนประชากร 1,293,553 ล้านคน (ไม่รวมประชากรแฝง) และพบว่าจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีปัญหาขยะเป็นลำดับที่ 2 ของภาคกลางและปริมาณขยะคิดเป็นร้อยละ 17.6 ของภาคและเป็นร้อยละ 3.2 ของประเทศ โดยในปี 2559 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 2362.2 ตัน/วัน ซึ่งทำให้อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1.8 กิโลกรัมต่อคน โดยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลคิดเป็นร้อยละ 56.0 และปริมาณขยะที่เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาลคิดเป็นร้อยละ 44.0
ปริมาณขยะของจังหวัดสมุทรปราการในแต่ละวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปีพ. ศ. 2559 มีขยะเพิ่มขึ้นต่อวันประมาณ 313.5 ตัน/วัน เมื่อเทียบกับปี 2558 หรือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2
ในปีพ. ศ. 2559 จังหวัดสมุทรปราการมีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยแต่ละวันจะมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 2,362.2 ตัน/วันขยะประมาณ 1,972.8 ตัน จะถูกกำจัดแบบถูกต้องหรือคิดเป็นร้อยละ 83.5 อีกส่วนหนึ่งของขยะประมาณ 90.5 ตัน จะถูกกำจัดแบบไม่ถูกต้อง หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 และขยะอีกประมาณ 298.94 ตัน จะเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 12.7
โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้เร่งดำเนินการบริหารจัดการขยะให้มากที่สุด พร้อมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ความรู้ เด็ก เยาวชนและประชาชนจัดการขยะเพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะลดปัญหาโลกร้อนได้

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 + 2 =