ความเคลื่อนไหว
ลงทะเบียนคนจนรอบพิเศษ 2561 ใครมีสิทธิ์ไปดูกัน

ลงทะเบียนคนจนรอบพิเศษ 2561 ใครมีสิทธิ์ไปดูกัน

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือทะเบียนคนจน รอบพิเศษ เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย ได้รับบัตรคนจนเพิ่มเติม ใครมีสิทธิ์ รีบดำเนินการได้เลย..

“ ลงทะเบียนคนจน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเปิดให้มีการลงทะเบียนมาแล้วถึง 2 รอบ รอบคือปี 2559 และ 2560แต่ก็ยังพบว่ายังมีผู้มีรายได้น้อยอีกจำนวนมากที่พลาดโอกาส

ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเปิดลงทะเบียนคนจน รอบพิเศษ ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยังยืน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย

หนังสือพิมพ์ปราการนิวส์ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของโครงการรอบพิเศษมาฝากกัน จะได้ไม่พลาดโอกาสเข้าร่วมโครงการอีก ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรนั้นไปติดตาม

ใคร ? เข้าร่วมโครงการได้บ้าง…..

ผู้มีสิทธิ์ร่วมโครงการลงทะเบียนคนจนรอบพิเศษจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยและยังไม่เคยได้ร่วมโครงการในครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในรอบที่แล้ว

ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ?

รายละเอียดก็คงไม่แตกต่างไปจาก 2 รอบที่แล้ว

1.มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2.มีรายได้ไม่เกิน 100,000.00 บาท ในปี 2559
รายได้หมายถึง เป็นรายได้ของผู้ที่จะลงทะเบียนเท่านั้น แต่หากการประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครอบครัว เช่น การทำเกษตรร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถแยกเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่ารายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียว

3.ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝาก สลากออมสิน สลาก ธกส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 100.000 บาท เวลาใดเวลาหนึ่งในปี 2559

4.ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
4.1 ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
กรณี อยู่อาศัยอย่างเดียว บ้านหรือทาวเฮ้าต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุด มีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
กรณีที่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร พื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

4.2 ที่ดิน

กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

ผู้ลงทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้าง?

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่เช่น

รายได้เงินเดือนเงินฝากธนาคารสลากออมทรัพย์พันธบัตรหุ้น
การถือครองทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรถยนต์รถจักรยานยนต์
หนี้สินคงค้างทั้งหมด เงินกู้ในระบบเงินกู้นอกระบบหนี้บัตรเครดิตนี่เพื่อการศึกษานี้เพื่อการเกษตรหรือประกอบธุรกิจนี่เพื่อการอุปโภคบริโภคนี่เพื่อซื้อบ้านและที่ดิน

นอกจากนี้ ยังจะต้องยินยอมให้รัฐนำข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่ายใบหน้าสำหรับการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนมีอะไรบ้าง

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าบัญชีเงินฝาก
กรณีผู้สูงอายุผู้ พิการช่วย เหลือตัวเองไม่ได้ จะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนผู้อุปการะ ( ถ้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์กรณีเป็นผู้ป่วย

เคยลงทะเบียนคนจนไปแล้วแต่ไม่ผ่านจะมาลงทะเบียนคนจนรอบพิเศษได้หรือไม่?

การเปิดลงทะเบียนทะเบียนคนจนในครั้งนี้เป็นรอบพิเศษ ที่เปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ที่พลาดการลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแล้วเท่านั้น คนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติได้รับบัตรคนจนในครั้งก่อนๆ จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีก

ผู้มีรายได้น้อย ที่จะเข้าร่วมโครงการให้ติดตามข่าวสารการลงทะเบียนไว้ดีๆเพราะการลงทะเบียนรอบนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เข้าไปรับลงทะเบียนกันถึงหมู่บ้าน ชุมชนที่อยู่อาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีรายได้น้อย มีชื่อตกหล่นในครั้งที่แล้วอย่างเต็มที่ โดยการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2561

ส่วนการช่วยเหลือยังคงเหมือนเดิมคือแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ค่าช่วยเหลือในการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาวัสดุเพื่อการเกษตรจากร้านธงฟ้าประชารัฐโดยกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100.000 บาท จะได้รับเงินจำนวน 200 บาทต่อเดือน และทั้งสองกลุ่ม จะได้วงเงินส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดอีก คนละ 45 บาทต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน ค่าโดย รถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจ ในกรณีคุณสมบัติของตัวเอง หรือข้อมูลส่วนอื่นๆให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน กันได้เลย

หนังสือพิมพ์ปราการนิวส์ ขอให้ทุกคนได้ใช้สิทธิ์ ได้สิทธิ์ ตามโครงการของรัฐบาลกันถ้วนหน้า.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

36 − 26 =