ความเคลื่อนไหว
ลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีสวนสนามและกล่าวปฏิญาณตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และเพื่อระลึกถึงพระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย

ลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีสวนสนามและกล่าวปฏิญาณตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และเพื่อระลึกถึงพระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย


เมื่อวันที่ 28 ก.ค.60 ที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการเยาวชน “ กฐิน กุยยกานนท์ ” ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีสวนสนามและกล่าวปฏิญาณตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อระลึกถึงพระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวย วางพานพุ่ม กล่าวอาเศียรวาท ในนามของลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่ร่วมพิธี ต่างสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล
โดยมี ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 2.เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมระลึกถึงพระองค์พระบาทสมเด็จพระพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย 3.เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความสามัคคี มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในประเพณีอันดีงาม ให้คนในชาติอดทนเข้มแข็ง มีจิตอาสาต่อสังคมส่วนรวม จงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง 4.เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณตนของลูกเสือ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 800 คน
จากนั้นนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธีได้กล่าวคำปฏิญาณตนของลูกเสือ พร้อมกล่าวให้โอวาท และร่วมในพิธีสวนสนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อระลึกถึงพระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ สโมสรลูกเสือสมุทรปราการ ชมรมลูกเสือชาวบ้าน เป็นอย่างดี

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

86 + = 91