ความเคลื่อนไหว
วสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


1 1-1 1-2 2 3 4 5 6 7 8 9

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระ พุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่18 สิงหาคม 2558 ที่วัดศรีจันธาราม ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับพระครูขันติกิจจานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดศรีจันทาราม และคณะกรรมการวัด นำโดยนายชนะ หงวนงามศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ไวยาวัจกร วัดศรีจันธาราม จัดพิธีปฐมนิเทศงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระ พุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเปิดโอกาสให้พระสอนศีลธรรม นักเรียน และสถานศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและร่วมจัดกิจกรรมวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาโดยผลผลิตจากการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนานี้จักส่งเสริมนักเรียนผู้ทำกิจกรรมให้มีความเป็นผู้นำกล้า แสดงออก มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา มีความช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทร สมานฉันท์อันเป็นไปตามนโยบายปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการของรัฐบาล
โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.เพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครู นักเรียนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอ กิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมชาวพุทธ 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรมแสดงความเป็นผู้นำ ยุวพุทธศาสนิกชนด้านศาสนาปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา นำผลจากการปฏิบัตินั้นมาพัฒนา คุณภาพชีวิต
4. เพื่อสนับสนุนนโยบาย ค่านิยม ๑๒ ประการ ของรัฐบาลในการมุ่งเน้นให้เด็กและ เยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้เป็นคนดีของประเทศชาติ 5. เพื่อร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนาพิธี และวิถีชีวิต ของพุทธศาสนิกชน
โดยบรรยากาศภายในวัด ได้จัดให้มีการประกวด ของนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 43 โรงเรียนประกอบด้วย 1. การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ 2. การสวดมนต์หมู่บาลีแปลอังกฤษ 3. การกล่าวคำอาราธนาและคำถวายทานในพุทธศาสนาพิธี 4.การบรรยายธรรม 5. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 6. การแสดงละครชาดก 7. การเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง 8. การประพันธ์กลอนสด 9. การวาดภาพ 10. การร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านพระพุทธศาสนา การมีความกล้าแสดงออกในด้านดีของนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีของครู นักเรียนต่างโรงเรียนที่เข้าร่วมงานด้วยฯ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + 7 =