ความเคลื่อนไหว
วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง

วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง

วันนี้ (17 พ.ย. 60) เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐ : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมีดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นโครงการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกับคณะนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคพิเศษรุ่นที่ 8 และภาคปกติ รุ่นที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง
สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 72 คน นิสิตและคณาจารย์ 14 คน รวมทั้งสิ้น 86 คน โดยใช้รูปแบบในการดำเนินโครงการลักษณะกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 1 =