ความเคลื่อนไหว
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป. สมุทรปราการเขต 1

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป. สมุทรปราการเขต 1

พร้อมด้วยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผอ.รร.วัดโยธินประดิษฐ์ เป็นตัวแทนของรร.ในจ.สมุทรปราการ ต้อนรับและร่วมรับการตรวจราชการฯ ของ ดร.อำนาจ วิชยานุวัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศธจ.สมุทรปราการ ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป
สมุทรปราการเขต 2 และคณะกรรมการ เรื่องการดำเนินการตามนโยบายฯ ที่ 1)การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2)การจัดการศึกษาปฐมวัย 3)การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4)การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และที่9)การอ่านออกเขียนได้

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

72 − 69 =