ความเคลื่อนไหว
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ วันสตรีสากล และกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ วันสตรีสากล และกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.60 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ วันสตรีสากล และกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัดงานฯ พร้อมด้วยนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานการจัดงาน
เนื่องในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัว ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ, วันแห่งครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ, วันสตรีสากล และกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ ครอบครัวและสตรี //2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว และสตรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี และ 3. เพื่อยกย่องสดุดีครอบครัว ผู้สูงอายุและสตรี ที่เป็นแบบอย่างในการทำประโยชน์เพื่อสังคม
สำหรับการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ วันสตรีสากล และกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงของสตรีและผู้สูงอายุ, การมอบโล่ครอบครัวร่มเย็น, การมอบโล่แก่สตรีดีเด่นสาขาต่างๆ , การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ รวมทั้งการจัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

23 − 17 =