ความเคลื่อนไหว
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  จับมือสถาบันความงามทำความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตรด้านความงาม สู้อินเตอร์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จับมือสถาบันความงามทำความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตรด้านความงาม สู้อินเตอร์

เมื่อวันที่7ต.ค 60 ที่ห้องประชุมสำนักความร่วมมือสำนักงานอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการได้ประชุมร่วมกับ คุณวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซี เสรีชัย บิวตี้ จำกัด โดยมี ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือร่วมประชุมด้วย เพื่อนำเสนอข้อมูล เตรียมความพร้อม เพื่อที่จะได้ทำ MOU ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท เอส ซี เสรีชัยบิวตี้ จำกัด
ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู นักเรียน นักศึกษาและการสนับสนุนวัสดุการเรียนการสอน ของสาขาเทคโนโลยีความงาม ให้กับสถานศึกษาที่เปิดสอน ในสาขาเทคโนโลยีความงาม และสาขาเสริมสวย-ตัดผม ทั่วประเทศ.
ทั้งนี้นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา เปิดเผยว่าทางวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้มีการเปิดการสอนในสาขาความงามอยู่แล้ว. แต่ต้องมีการพัฒนา หลักสูตรให้สูง และดีขึ้น จึงได้ร่วมกับภาคเอกชน นำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น..และการทำบันทึกความร่วมมือ คงจะได่ดำเนินการปลายปีนี้..

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 58 = 65