ความเคลื่อนไหว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง สมุทรปราการ (กศน.)

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง สมุทรปราการ (กศน.)


ได้จัดโครงการ “ กิจกรรมค่ายธรรมะพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สดใสห่างไกลยาเสพติด” ณ วัดชัยมงคล

วันที่ 17 ก.พ.61 ที่ศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชน วัดชัยมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง สมุทรปราการ (กศน.) ได้จัดโครงการ “ กิจกรรมค่ายธรรมะพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สดใสห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ (กศน.)อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และมี นางปริชาติ ฝั่งสระ ครู (กศน.)ตำบลแพรกษา ในนามผู้ดำเนินการจัดโครงการฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู (กศน.)ตำบล ,คณะครู จากศูนย์การเรียนชุมชนฯ และนักศึกษา (กศน.)อำเภอเมือสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับการจัดโครงการ “ กิจกรรมค่ายธรรมะพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สดใสห่างไกลยาเสพติด” ในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์มหาบุญสม อาจิณฺณปุญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พร้อมด้วยพระครูพี่เลี้ยง เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งการจัดโครงการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการเจริญสมาธิ และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ตลอดจนเพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา อีกทั้ง ยังเป็นการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เรื่องธรรมะและพัฒนาจิตใจผู้เรียน รวมถึงใช้ชีวิตที่สดใสห่างไกลยาเสพติด ให้แก่ นักศึกษา (กศน.)อำเภอเมือสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ จำนวน 200 คน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

45 + = 55