ความเคลื่อนไหว
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ


เปิดค่ายโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 2 พ.ศ.2561

วันที่ 21 ก.พ.61 ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ เปิดค่ายโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 2 พ.ศ.2561 โดยมี นายฐากูร ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการฯ และมีนายเลิศศักดิ์ เนียมรักษา ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าฝ่ายป้องกันอำเภอเมืองฯ กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการ ,นายเสน่ห์ จันทร์เงิน สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ, ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ,เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมดำเนินโครงการตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟู แก่ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 100 คน
สำหรับการจัดค่าย ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามโครงการของศูนย์ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามขบวนการบำบัด แก่ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 12 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รับการบำบัดฟื้นฟู ทั้งด้านทางกาย จิต สังคมให้ได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานและต่อเนื่อง โดยมีทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ มีความมุ่งหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นขบวนการบำบัดแล้ว ผู้เข้าการจัดค่าย“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” อำเภอเมืองสมุทรปราการ ทุกคนจะได้รับการดุแลช่วยเหลือในฐานะผู้ป่วยตามมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟู ให้โอกาสกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน โดยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 52 = 55