ความเคลื่อนไหว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดฝึกอบรมสถานประกอบกิจการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดฝึกอบรมสถานประกอบกิจการ

เสริมสร้างองค์ความรู้ปรับกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เข้าสู่ THAILAND 4.0

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61 ที่ห้องโถงกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดฝึกอบรมแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ (สพร.1 สป) มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการเป็น 1 ใน 5 จังหวัดสมุทรปราการ คือจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ที่จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะฝีมือ เพิ่มศักยภาพความสามารถในการทำงานแก่แรงงานให้มีฝีมือได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการกิจการที่อบรมลูกจ้างตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
ดังนั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยนายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมิน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จึงได้จัดการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต กิจกรรมหลักเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ จำนวน 158 คน ได้เสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้สำหรับปรับกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของวงจรการอบรมและรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคประเทศไทย 4.0

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 + 5 =