ความเคลื่อนไหว
สพป.สมุทรปราการ เขต 1  จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2560 แก่ผู้เกษียนอายุราชการ จำนวน 83 คน โดยมีท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่แก่ผู้เกษียน และนางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และสำนักงานฯ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และพากเพียร จนถึงวันที่แต่ละท่านเกษียณอายุราชการ อันเป็นสิ่งที่สมควรได้ร่วมชื่นชมยินดีและควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อเป็นความภาคภูมิใจถือเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรีทั้งของตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป เนื่องจากงานครูและงานด้านการศึกษาเป็นงานสร้างสรรค์ เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถทุก ๆ ด้านให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดี มีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมือง การที่ทุกท่านมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี ใฝ่คุณธรรม ดำรงตนตามวิถีชีวิตไทยและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมือง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต หมั่นศึกษาหาความรู้ประสบการณ์และฝึกฝนทักษะความชำนาญอย่างชาญฉลาด มีระบบ มีคุณธรรมได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม ซึ่งคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาจนครบเกษียนอายุราชการจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง
สำหรับปี 2560 มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เกษียณอายุราชการ รวมจำนวน 83 คน ได้แก่ นายสมยศ ศรีประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางนฤมล เนื่องช้าง ศึกษานิเทศก์ นายชัชชวาลย์ งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ นางชวนชม เอี่ยมทัศนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ นายปรีชา ลิ้มสุริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกอบัว นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า นายไชยา แกวสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางด้วน นางชนานันท์ นารถอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ นางสิรินาฏ รัตนางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี นางธัญรัศมิ์ ตรีนพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นางสาวอภิษดา มะกรครรภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม นางอุทัยวรรณ ศิริเวช นางอรวรรณ จีนะวัฒน์ นางชูศรี ไกรลาสสุวรรณ นางอัญชลี มณีเล็ก โรงเรียนพร้านีลวัชระ นางวรนุช นาคจู โรงเรียนวัดสุขกร นายเกรียงศักดิ์ รอดเย็น โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ นางสาววลัยรัตน์ สว่างแจ้ง โรงเรียนวัดบางโปรง นางเย็นจิตต์ ไพยริน นางนงนภัส ยอดเพ็ชร โรงเรียนวัดด่านสำโรง นางสวง ตั้งประยูรเลิศ นางราตรี จิตอารึรัตน์ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นางสุรีย์ คงเวียง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ นางภัทรา ทองเจริญ โรงเรียนคลองสำโรง นางสาวสุดา พันธุ์อุดม โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ นางนารี บุตรา โรงเรียนวัดไตรสามัคคี นางประภาพร สายจันทดี โรงเรียนวัดคลองเก้า นางรวินทร์พร เสถียรดิลกรักษ์ นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุขสมศักดิ์ นางภัคมนตร์ เจริญสุข นางนพมาศ ประวัฒโณ นางรวิ อยู่สมบูรณ์ นายทวี เขียวหวาน โรงเรียนวัดแพรกษา นางประกายรัตน์ ดรุณพันธ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นายวีระศักดิ์ เอี่ยมผ่อง โรงเรียนคลองใหม่ นางอารีย์ รติพิชญ์พร นางพรทิพย์ ปรีหะจินดา โรงเรียนคลองมหาวงก์ นางจารึก เกิดสินธุ์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง นางสาวฉวี เรืองวรรณ นางลดาวัลย์ เพียรเหมือน โรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 นางสาวสิริรัตน์ จิตร์ระเบียบ โรงเรียนพิบูลประชาบาล นางประพาพรรณ ควรคิด นางอโนชา เอกพระประสิทธิ์ นางสุธี เคารพ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ นางชุติมา เหมือนทัพ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ นางศิริพรรณ หาญพาณิชย์ โรงเรียนวัดชมนิมิต นายปพงศ์ พานิชย์ โรงเรียนบ้านบางจาก นางวนิดา แดงประดับ นางสาวเสาวนีย์ พงษ์นัยรัตน์ โรงเรียนวัดครุใน นางจิระภรณ์ เทวาภินิมมิต นางวรรณา กองสมบัติ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นางสุขาวดี อูยุบ นางวิไลรัตน์ อารี โรงเรียนวัดรวก นางนิภานันท์ ทรัพย์นิวัตต์ โรงเรียนวัดกลาง นายสุรัตน์ วงศ์เนียม โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา นางชุติมา หนูจันทร์แก้ว นางสุดสวาท กาซูยี นางอัฐจนา เพียรวานิช นางธัญวดี รัตนะผล โรงเรียนวัดสวนส้ม นายชัยยา โพธิ์รักษา นางพรสุดา ใยลออ โรงเรียนวัดกองแก้ว นางอรวรรณ ใจศิริ นางสมศรี คล้ายภู่ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นายพินิจ หงส์ภู่ โรงเรียนวัดป่าเกด นางบุญมี ชาติพราหมณ์ โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูช่าง โรงเรียนวัดบางกอบัว นายสุรศักดิ์ ทิพย์สมบัติบุญ โรงเรียนวัดบางกระสอบ นางบุญเรือน ธีระวรรณสาร นางพจนา ริมปิรังสี โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นางวันนา บุญเงิน โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า นางพรพิมล ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า นางศรีนวล ศิริหล้า โรงเรียนวัดใหญ่ นางสาวสุนันท์ สระสมศรี โรงเรียนวัดแค นางสมจิตร มอญสุขำ โรงเรียนวัดคลองสวน นางวนิดา อมะลัษเฐียร นางสาวประภาศรี เนื้อนิ่ม นางสัมฤทธิ์ อารมณ์สุขโข นายพรชัย ศักดิ์ไพฑูรย์ นายปราโมทย์ คงอ้วน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นางรุ่งนภา มณีน้อย โรงเรียนคลองสองพี่น้อง นายอัมพล นาคประเสริฐ หัวหน้าหมดยานยนต์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายเฉลย สายสมร ช่างปูน ชั้น 4 โรงเรียนวัดด่านสำโรง และนายพยุง หรั่งชะเอม ช่างปูน ชั้น 3 โรงเรียนคลองบางปิ้ง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

81 − = 71