ความเคลื่อนไหว
สพร. 1 สป จัดฝึกอบรมสถานประกอบกิจการ เสริมสร้างองค์ความรู้

สพร. 1 สป จัดฝึกอบรมสถานประกอบกิจการ เสริมสร้างองค์ความรู้

ปรับกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เข้าสู่ THAILAND 4.0

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 61 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยนายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล และคณะจัดฝึกอบรม “แนวทางการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ” ครั้งที่ 1 ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ จำนวน 158 คน ทราบถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร สามารถวิเคราะห์หาความต้องการในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้ก้าวทันเทคโนโลยี รับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ ส่งแสง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู) จ.สมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

35 − = 28