ความเคลื่อนไหว

สพร. 1 สป. จัดอบรมหัวหน้างาน ปั้นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (TO : Training Officer)

(3 เม.ย. 61) นายชัย  มีเดชา  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ประธานเปิดการอบรมตามแผนงาน บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม กิจกรรม : การฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (TO : Training Officer) ซึ่ง สพร. 1 สป. จัดอบรมเพื่อให้บุคลากร
ในสถานประกอบกิจการที่เป็นระดับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 25 คน ได้เสริมสร้างองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตร การจัดทำโครงการฝึกอบรมและงบประมาณ รวมทั้งการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
โดยกำหนดฝึก จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561 และรุ่นที่ 2 จะดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม C403 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สพร. 1 สป.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 20 = 29