ความเคลื่อนไหว
สพร. 1 สป ปล่อยกู้ 1 ล้านบาท  พัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต

สพร. 1 สป ปล่อยกู้ 1 ล้านบาท พัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต

(7 ก.พ.61) นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ได้อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด โดยมีนายวัฒน สุนทรมั่นคงศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ลงนามเซ็นต์สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปจัดฝึกอบรม พัฒนาทักษะฝีมือให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 222 คน
โดยกำหนดแผนจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
การคิดเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเปลี่ยนแปลง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และปลุกจิตสำนึกรักองค์กร สร้างความผูกพันให้กับองค์กร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการฝึกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม บจก. ตั้งยิ่งวัฒนา

นอกจากนี้ นายชัย มีเดชา กล่าวว่า การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีทุนหมุนเวียนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ลดต้นทุนการผลิต และนายจ้างสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมไปยกเว้นภาษีได้ร้อยละร้อย รวมทั้งนำจำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรมไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ โดยสถานประกอบกิจการสามารถกู้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 บาท หากทำสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 จะได้รับดอกเบี้ย 0% ตลอดอายุสัญญา สถานปรกอบกิจการใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โทรศัพท์02-3153800-8 ต่อ 109

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

55 − = 53