ความเคลื่อนไหว
สพร. 1 สป เสริมความรู้ พ.ร.บ. รับสิทธิประโยชน์ หนุนการลงทุน

สพร. 1 สป เสริมความรู้ พ.ร.บ. รับสิทธิประโยชน์ หนุนการลงทุน

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 6๑ นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  1 สมุทรปราการ  ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง สพร. 1 สป จัดขึ้นเพื่อให้
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 250 แห่ง รวม 250 คน ได้รับทราบและเห็นความสำคัญของพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการยื่นขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การยื่นหลักสูตรฝึกอบรมผ่านระบบ
E-Service รวมทั้งสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนและการขอรับเงินช่วยเหลือ
เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

18 − 13 =