ความเคลื่อนไหว
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา


จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง“แนวทางการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนในภาคตะวันออก”

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ แนวทางการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนในภาคตะวันออก” โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมี รศ.ดร.สมนึก ธีรวิสุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวให้ต้อนรับ และมี นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงส์ ประธาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ โดยมี นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ,นายวิบูลย์ จิตประสพเนตร เลขาธิการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ,คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ,ดร.วิโรจน์ เวทยาวงษ์ ผู้แทนจากหนังสื่อพิมพ์ปราการโพสต์ ,นายเกรียงศักดิ์ แก่นโพธ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ ,นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชามติ ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพฯ ,ผู้ปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ,เฟสบุ๊ค ,สื่อออนไลน์ ที่เป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ,สมาชิกเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น จากภาคตะวันออก ทั้ง 7 จังหวัด และนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ กว่า 60 คน
โดยบรรยากาศในช่วงเช้า มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง”ภาพรวมของการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน” โดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จากนั้น ได้มีการจัดเวทีอภิปรายร่วม เรื่อง “ แนวทางการกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน ” โดยมี วิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร สุกัญญา บูรณะเดชาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะรองประธานกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคตะวันออก ,ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหาร สภาทนายความ ภาค 1 ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ,นายเสด็จ บุนนาค ผู้จัดการโครงการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งผู้เข้าร่วมประชุม ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มสิ่งพิมพ์ และกลุ่ม NEW MEDIA เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น และนำเสนอ แนวทางในการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ของกรอบจริยธรรมด้านสื่อมวลชน
ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้จากวิทยากร ที่มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน โดยเฉพาะ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ องค์กรวิชาชีพสื่อต้นแบบของการกำกับและดูแลกันเองของประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปสื่อเพื่อกำกับดูแลกันเองของประเทศ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ มาร่วมบรรยาย ตอบข้อสักถาม ทำความเข้าใจในกระบวนการ หน้าที่การทำงานด้านสื่อต่างๆ ที่มีทั้ง มุมมองในด้านวิชาการ มุมมองด้านการละเมิดกรอบจริยธรรมของสื่อมวลชน ในภาคตะวันออก และมุมมองข้อกฎหมายที่สื่อมวลชนจะต้องพึ่งปฏิบัติ โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า ได้เข้าร่วมในการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนในภาคตะวันออก” อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 76 = 82