ความเคลื่อนไหว
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑาขั้นพื้นฐาน

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑาขั้นพื้นฐาน


เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ).และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาผู้ฝึกสอพันกรีฑาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬากรีฑา) ประจำปี 2560 โดยนายวรพร อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ พร้อมกล่าวปิดโครงการฯ โดยมี นายพีระวัฒน์ มงคลศิลป์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล ,นายพงษ์สิริ ยะกัณฐะ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน 50 คน
สำหรับการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาผู้ฝึกสอพันกรีฑาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬากรีฑา) ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 2.เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปขยายผลภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกรีฑา ตลอดจนบุคลากรทางการกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬาภายในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2560 ซึ่งมีการอบรมตามตารางในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬากรีฑา) ประกอบไปด้วย การอบรมหลักการพื้นฐานในการฝึกซ้อมกรีฑา การวางแผนการฝึกซ้อมกรีฑา การเขียนแผนการฝึกซ้อมกรีฑา การฝึกพัฒนาความแข็งแรงพื้นฐาน ทฤษฎีของการฝึกซ้อมกรีฑา องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะไกล การฝึกเพื่อพัฒนากำลังให้กล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

82 − 74 =