ความเคลื่อนไหว
สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยจัดสัมมนาสื่อมวลชน

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยจัดสัมมนาสื่อมวลชน

และกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ร่วมคิดพลังงาน บ้านเราเอาไงดีและเสวนาหัวข้อร่วมออกเเบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืน….. วันที่2มี.ค2561นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้กำหนดจัดสัมมนาสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อร่วมคิด“พลังงานบ้านเรา…
เอาไงดี” และการเสวนา หัวข้อ “ร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืน” โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน ในวันที่ 2 มี.ค.2561 เวลา 08.30-16.30 น. ที่โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เรื่องสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและในพื้นที่ภาคใต้ และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมา สื่อมวลชนและทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ มีความเข้าใจสถานการณ์พลังงานของประเทศและของภาคใต้ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านพลังงานร่วมกันในอนาคต

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ” โดย นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี นักวิชาการประจำสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน บรรยาย เรื่อง “ทำอย่างไรให้ไฟฟ้ามั่นคง” โดย อาจารย์มนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงานและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) โดยรองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ คณะทำงานการจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นต้น

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

43 − = 34