ความเคลื่อนไหว
สมุทรปราการเดินรณรงค์สร้างกระแสต้านทุจริตคอร์รัปชัน   

สมุทรปราการเดินรณรงค์สร้างกระแสต้านทุจริตคอร์รัปชัน  

IMG_1095 IMG_1098 IMG_1410 IMG_1413 IMG_1415 IMG_1422

ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเดินรณรงค์แสดงพลังสร้างกระแสไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

นายธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกลุ่มพลังมวลชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์แสดงเจตนารมณ์ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบการทุจริตคอร์รัปชันของทุกภาคส่วน
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำผู้ร่วมเดินรณรงค์ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย มีรูปแบบหลากหลาย และทวีความรุนแรงมากขึ้นในแต่ละยุคสมัย ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้คะแนนภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นเพียง 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดอันดับโดย

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International : TI ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลง การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สามารถกระทำได้โดยการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
เข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างกระแสในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกจิตสำนึก ปรับทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องให้กลับคืนสู่สังคมไทย และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น/

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

99 − 93 =