ความเคลื่อนไหว
.สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

.สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU


โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดของสหกรณ์และเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3
ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดของสหกรณ์และเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โดยมีนายสายันต์ อุ่นบางหลวง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองด่าน กล่าวให้การต้อนรับ และมี นายปรัชญา ดิลกสัตยา สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับงบประมาณโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช ให้ดำเนินกิจกรรมที่ 5.5 เพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันด้านการตลาดของสหกรณ์และเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ประกอบด้วยกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการของเกษตรกรและผู้แทนสถาบันเกษตรกร/จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU สนับสนุนด้านการตลาด ซึ่งมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้า รวมทั้งการติดตามประเมินผล โดยได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ขึ้น ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย
1.เกษตรกรแปลงใหญ่ทั่วไปปลาสลิด อำเภอบางบ่อ จำนวน 20 คน 2. แปลงใหญ่ทั่วไปปลานิลกุ้งขาว บางบ่อ,เปร็ง อำเภอบางบ่อ จำนวน 20 คน 3.แปลงใหญ่ข้าว คลองสวน,คลองนิยม อำเภอบางบ่อ จำนวน 10 คน รวมเกษตรกรแปลงใหญ่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 50 คน สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดของสหกรณ์และเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจของตนเอง และแผนธุรกิจเกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการใช้การตลาดนำการผลิตทางการเกษตร และขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง โดยมรการบูรณาการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานลงไปร่วมกันดูแลเกษตรกรในระบบแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม มรการให้ความรู้และศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ซื้อสินค้าเกษตรเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า โดยมีผู้ซื้อสินค้าเกษตรกร เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ดังนี้ 1. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ 2. สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด 3. สหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

46 − 45 =