ความเคลื่อนไหว
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ นักเรียนนักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ นักเรียนนักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559


20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 9

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.59 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายบรรจง โตสงวน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล.2 (บางปู) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ นักเรียนนักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าร่วมทำการแข่งขัน
สำหรับการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ นักเรียนนักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ มีโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 19 โรงเรียน ร่วมทั้งสิ้น 56 ทีม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภท อายุไม่เกิน 12 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 19 ทีม และ12 ปีหญิง จำนวน 6 ทีม ///ส่วนประเภท อายุไม่เกิน 15 ปีชาย มีทีมเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 15 ทีม และหญิงจำนวน 4 ทีม ///สำหรับประเภท อายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชาย มีทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน 7 ทีม และ18 ปีหญิง จำนวน 7 ทีม
โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนในพื้นจังหวัดสมุทรปราการ มีสุขภาพกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง 2.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองในทางที่ถูกต้อง 3.เพื่อพัฒนาให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเซปักตะกร้อให้ไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศ 4.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียน นักศึกษา และ5.เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 44 = 52